Produksjon, distribusjon og forbruk av økologiske matvarer

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet tar sikte på å av-dekke problemer både når det gjelder produksjon, distribusjon og forbruk av økologisk mat og peke på mulige løsninger.

Bakgrunn

Undersøkelser har vist at forbrukere i økende grad er opptatt av de miljømessige aspektene ved produksjon og forbruk av mat, men at disse miljøvennlige holdningene ikke alltid gir seg utslag i handling. Pris og tilgang er identifisert som viktige moment. På grunn av flaskehalser i produksjons- og distri-busjonsleddet, når ikke all økologisk produksjon fram til for-brukerne som økologisk mat.  

Mål

Prosjektet tar sikte på å av-dekke problemer både når det gjelder produksjon, distribusjon og forbruk av økologisk mat og peke på mulige løsninger.  

Fremgangsmåte

Prosjektet blir gjennomført som to delprosjekt i samarbeid mellom Statens institutt for forbruksforskning og Bygdeforskning. Prosjektet er nå blitt avsluttet med en samlerapport som kom ut i begynnelsen av 2002.
Top