Rapport om urbant landbruk i Oslo

| Type artikkel: Rapport
I denne rapporten presenteres funnene i en Short Time Scientific Mission som ble utført som en del av COST Action Urban Allotment Gardens in European Cities, fra 18. august til 5. september 2014. Temaet for undersøkelsen ble utviklet av Ellen Marie Forsberg ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og Sebastian Eiter fra Skog og landskap.
Undersøkelse om parsellhager Parsellhager spiller en viktig rolle i urban utforming fordi de kan betraktes som erstatning for mangelen på grønne rom. COST argumenterer for at urbane beboere har vist en økende interesse for parsellhager. Likevel, mens ventelistene for parsellhager blir stadig lengre, har også konkurransen fra andre bruksområder for landarealene økt. Denne motsigelsen gjør parsellhager til et relevant studieobjekt.  

Studie av hagedyrkere i to parseller i Oslo

To parseller i Oslo ble undersøkt ved hjelp av spørreskjemaer (49 respondenter) og semi-strukturerte intervjuer (11 respondenter). Undersøkelsen viser at hagebrukere finnes i alle segmenter av Oslos samfunn, med ulike sosioøkonomiske bakgrunner. De ulike hagebrukerne viser mange likheter. Nesten alle som deltok i undersøkelsen føler seg sunnere på grunn av hagen, både fysisk og mentalt. De deler og bytter både kunnskap og høsting, de lærer om nye plantearter, avlinger og dyrkingsteknikker. Alle snakker med andre hagebrukere, og blir kjent med noen av dem. Alle hagebrukerne gir og mottar hjelp til/fra andre; hagebrukerne vanner hverandres planter og gir råd til hverandre. Dyrking av grønnsaker er en del av opplevelsen med hagearbeid. Selv om det varierer i hvilken grad folk spiser fra sine hager – for noen er det ikke mer enn et par ganger i året, for andre er det det meste av hva de spiser – vil det å ha en parsellhage være like givende uten grønnsakene. Det samme kan sies om de sosiale relasjonene i hagen. Verdien av disse relasjonene, i hvilken grad hagebrukerne får venner, og hvilken del av folks sosiale liv som foregår i hagene varierer. Men alle hagebrukerne møtes og snakker med andre, stoler på andre hagebrukere når det gjelder hjelp og råd, og setter pris på det faktum at de er – i hvert fall til en viss grad – en del av parsellhage-samfunnet. Foruten disse likheter er det også store forskjeller mellom hagebrukerne, særlig i hvilken grad de spiser fra sine hager, samt i hvilken grad deres sosiale nettverk avhenger hagen.
Top