Rotogräsens När Var Hur – En guide till icke-kemisk bekämpning av perenna ogräs

| Type artikkel: Rapport
Kvickrot, åkertistel och tussilago! Det var det vanligaste svaret Per Bohlin fick på sin fråga om vil­ka ogräs som är svårast att kontrollera. Han var över­assistent på Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, och frågan ställdes i en enkät som sändes ut till framträdande lantbrukare i varje svensk socken år 1921. Möjligen bortsett från tussilagon är det ett svar som fortfarande har sin giltighet, framför­ allt inom ekologisk odling.
De nämnda ogräsen är fleråriga och anpassade till återkommande jordbear­betning. De kräver stora och energikrävande bekämp­ningsinsatser, begränsar möjligheterna att variera växt­följden och gör det mycket svårt att undvika plöjning. I denna rapport följer vi växtodlingsåret utifrån ogrä­sens livscykel, från den intensiva perioden av närings­upplagring på hösten till blomning och fröspridning påföljande sommar, för att beskriva deras känslighet för olika bekämpningsåtgärder vid olika tidpunkter. I vissa fall är bekämpningsrekommendationerna lika för de flesta fleråriga ogräsarter, men ofta skiljer de sig åt. Skillnader i de underjordiska delarnas uppbyggnad och djup och i reaktion på temperatur och dagslängd, gör att bästa metod och tidpunkt för bekämpning är olika för olika arter. De aktuella arternas biologi är närmare beskrivna i faktaruta 2.   Se rapporten under "relevante dokumenter".
Top