VKM-rapporten «Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon»

| Type artikkel: Rapport
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. VKM har sammenlignet de to produksjonsformene og vurdert hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. VKM har sammenlignet de to produksjonsformene og vurdert hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse.  

Bakgrunn for rapporten

VKM har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Mattilsynet. VKMs vurdering vil være del av det vitenskapelige grunnlaget for Mattilsynets informasjon om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon til forbrukere, næring og andre.  

Beskrivelse av arbeidet

VKM har gjennomgått og vurdert fagfellevurdert forskning og rapporter fra nasjonale og internasjonale vitenskapelige organer. VKM har vurdert data fra analyse- og overvåkingsprogrammer i Norge og fra andre land, der det har vært relevant. Vurderingen er basert på omfattende litteratursøk. VKM har ikke vurdert hvor bærekraftig økologisk og konvensjonell produksjon er. VKM har heller ikke vurdert konsekvenser for miljøet av økologisk produksjon kontra konvensjonell produksjon, eller økologisk fiskeoppdrett. Disse spørsmålene var ikke en del av bestillingen fra Mattilsynet.  

Fem delrapporter

Vurderingen består av fem delrapporter og en hovedrapport. Delrapportene er:
  1. Plantehelse og planteproduksjon – Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
  2. Dyrehelse og dyrevelferd – Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
  3. Humanhelse – Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
  4. Smittestoffer – Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
  5. Plantevernmidler – Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
 

Lite forskning

  • Det finnes få vitenskapelige studier som sammenligner helsebetydningen av å spise økologisk og konvensjonell mat.
  • I Norge finnes det lite forskning om økologisk mat.
  • Bortsett fra overvåking av rester av plantevernmidler i mat, tas det ikke prøver systematisk for å kartlegge innhold av næringsstoffer og fremmedstoffer i økologisk og konvensjonell mat i Norge.
Top