Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbruk og helse); geografisk (land, regionalt, globalt) og tidsmessig (på kort sikt fram til 2030 og langsiktige mål (2050)).
Prosjektet skal utvikle et nordisk samarbeidskonsortium for arealbruk som vil bidra med forskningsnettverk og infrastruktur for å tette disse kunnskapshullene, med mål om å utføre den første iterasjonen av nasjonale, regionale og - i samarbeid med FNs eksisterende Food, Agriculture, Biodiversity, Land Use and Energy (FABLE) nettverk - globale baner til Paris, og mat- og arealbruk som er forenlige med FNs bærekraftsmål. Vi vil anvende simultane og iterative modelleringsarbeider fundert på nasjonal kompetanse og prioriteringer, og testet opp mot globale ambisjoner. Autonome nasjonale modelleringsarbeider vil bli kombinert gjennom sammenligninger på tvers av land for felles globale mål (sunt kosthold, biologisk mangfold, klima, vann, nitrogen, fosfor og land). EATs Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Production Systems bidrar med et første sett vitenskapelige mål for mat og arealbruk i konsortiet. Dette prosjektet er en del av et internasjonalt konsortium finansiert av utlysningen JPI Climate ERA-NET AXIS (Assessment of Cross(X) - sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation)   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/300253
Top