Sikori – Ei alternativ beiteplante for økt tilvekst og slaktekvalitet av lam (Chikolam)

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
I prosjektet vil vi teste om det er mogleg å auke fôrkvaliteten og fôrtilgangen i lammekjøttproduksjon ved hjelp av sikori (Cichorium intybus sativum). Avling og fôrkvaliteten og varigheita av sikori vil også bli målt. I forsøk vil sikori bli samanlikna med tradisjonelt gras-kløver beite på tilvekst i sluttfôring, slaktevekt og slaktekvalitet hos lam.

Bakgrunn

Mange lam går tapt på utmarksbeite om sommaren av ulike årsaker. Hovudårsaka er rovdyr som også påfører dyr liding og dårleg velferd. I kystnære områder tyder rapporter på at parasitter er ei utfordring, og det er hyppig bruk av kjemoterapeutika. Beiteperioden i utmark og på permanente beiter kan kortast ned bruk av alternative fôrvekstar. Alternative fôrressursar til sluttfôring av lam, som praktisert i Europa, kan bidra til auka tilgang på lokalprodusert fôr og gi betre tilvekst i sluttfôringa utan bruk av kraftfôr både på grunn av betre fôrverdi og på grunn av antiparasittiske eigenskap. Det vil også hjelpe til å få lam slaktemogne tidlegare til ein betre pris. I økologisk drift, med avgrensa tilgang på innsatsfaktorar, kan slik strategi betre produktiviteten.

Fremgangsmåte

I det omsøkte prosjektet vil vi teste om det er mogleg å auke fôrkvaliteten og fôrtilgangen i lammekjøttproduksjon ved hjelp av sikori (Cichorium intybus sativum). Avling og fôrkvaliteten og varigheita av sikori vil også bli målt. I forsøk vil sikori bli samanlikna med tradisjonelt gras-kløver beite på tilvekst i sluttfôring, slaktevekt og slaktekvalitet hos lam.
Top