Skolehagen som en arena for å lære om mat, kosthold og bærekraftighet? En kvalitativ studie av foreldrenes erfaring og oppfatning av skolehagen.

| Type artikkel: Masteravhandling
I en tid der miljø og klimaendringer er en realitet kan skolehagen være et sted der både barn og voksne kan delta i et meningsfullt arbeid som kan engasjere til en helhetlig tankegang om hvordan valg av mat både bidrar til å fremme helsen og en bærekraftig utvikling. Skolehagebaserte nutrition education -intervensjoner er en strategi for å øke frukt- og grøntinntaket hos barn og unge, og det er lite forskning på om skolehage også påvirker foreldrene.
I en tid der miljø og klimaendringer er en realitet kan skolehagen være et sted der både barn og voksne kan delta i et meningsfullt arbeid som kan engasjere til en helhetlig tankegang om hvordan valg av mat både bidrar til å fremme helsen og en bærekraftig utvikling. Skolehagebaserte nutrition education -intervensjoner er en strategi for å øke frukt- og grøntinntaket hos barn og unge, og det er lite forskning på om skolehage også påvirker foreldrene. Derfor er det interessant å redegjøre om skolehagen er en arena som foreldre kan lære mer om mat fra jord til bord. Målet med denne studien er å se om skolehage bidrar til at foreldre som har barn i skolehage endrer oppfatning om temaene mat, kosthold og bærekraftighet. Metode Kvalitativ metode ble brukt i denne studien. Det ble gjort intervjuer med ti foreldre som hadde barn på en skole som bruker skolehage. Det ble brukt en semi-strukturert intervjuguide. Noen av informantene var engasjerte i arbeidet med skolehagen, eller hadde andre engasjement ved skolen. De andre informantene var ikke engasjerte. Det ble gjort en temasentrert analyse av dataene. Resultater Gjennom denne studien har det vist seg at de som allerede er noe bevisste kostholdet sitt fra før, ser på skolehagen som en møteplass for å lære om mat, kosthold og bærekraftighet. De så også på skolehagen som en læringsarena der de kunne dra nytte av hverandres erfaringer. Informantene som ikke var engasjerte ble mer bevisste og reflekterte mer over mat, kosthold og bærekraftighet underveis i intervjuene. Konklusjon Gjennom denne studien har det vist seg at de som allerede er noe bevisste fra før ser på skolehagen som nytteverdi for å lære om mat, kosthold og bærekraftighet. De informantene som ikke var engasjert ble mer bevisste og reflekterte mer over mat, kosthold og bærekraftighet underveis i intervjuene. Samtlige informanter var meget positive til skolehagen, og så på den som en flott læringsarena for å bevisstgjøre barna. På spørsmålet om foreldrene blir inspirert av skolehagen til endring av matvaner, viser intervjuene at informantene ikke direkte har endret matvaner fordi skolehagen ikke er utnyttet godt nok til at det skal skje en endring.
Top