Solution towards sustainable Zero Emission Cowshed Economically beneficial for the farmer (ZEC)

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Landbrukssektoren bidrar med store utslipp av drivhusgasser, og står i dag for ca. 8 % av norske utslipp. Dette er også en av sektorene hvor det i dag ikke finnes noen realistiske strategier for hvordan disse utslippene skal kunne kuttes.
Den viktigste enkeltårsaken til de høye utslippene er metan fra kyr. Kyrne er drøvtyggere og på grunn av fordøyelsessystemet og foret de spiser slipper de ut store mengder metan. Metan er en svært potent drivhusgass, mange ganger sterkere enn CO2. Et av problemene er at metanet fra kuene slippes rett ut i luften. Dette gjør at metankonsentrasjonen blir veldig lav og gjør det vanskelig å samle opp gassen. Teknologier som gassmembraner og adsorbenter fungerer ikke ved slike konsentrasjoner, og oppsamlingsposer plassert rett på kua vil ikke være bra for dyrevelferden. I ZEC er målet vårt å bruke nye teknologier basert på katalytisk forbrenning til å omdanne metanet til CO2, hvilket vil gi betydelig mindre drivhusseffekt. Reaksjonen som skjer er den samme som ved vanlig forbrenning, men ved å bruke katalysatorer kan vi få reaksjonen til å gå ved langt lavere temperaturer og konsentrasjoner enn ved vanlig forbrenning. I tillegg er målet i ZEC å se på hvordan varmen som utvikles kan brukes andre steder på gården, for eksempel ved vannbåren varme, til drivhus eller til bioreaktorer for husdyrgjødsel. I den første delen av ZEC vil det være viktig å få oversikt over metankonsentrasjonene i kufjøs og hvordan metanet fordeles og kan oppkonsentreres i luftstrømmene fra ventilasjonen, ved hjelp av målinger og modelleringer. Parallelt med dette vil det gjøres labtester for å vise at den katalytiske forbrenningen kan foregå under forholdene man kan oppnå i fjøsene. Til slutt skal det utvikles en demonstrasjonsenhet hvor katalytisk forbrenning kombineres med en varmeveksler for å utnytte den produserte varmen. Målet er å få testet demoenheten på en gård under realistiske betingelser, for å demonstrere at prinsippet virker.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/294857
Top