Sosial nettverksanalyse av større melkebruk i Nordland

| Type artikkel: Rapport
Rapporten presenterer funn fra en sosial nettverksanalyse rundt større melkebruk i Nordland. Den viser et nettverk med 50 respondenter og i alt 745 koblinger. Nettverket er jevnt, med relativt mye kontakt og god informasjonsflyt på tvers av virksomhetskategorier og regioner. Tjenesteytere og rådgivere på Helgeland dominerer, spesielt når det gjelder råd og bistand.
De fleste bøndene er mer perifere, mens noen av bøndene som driver videreforedling er mer sentrale i sine egne nettverk enn de som ikke driver videreforedling. Når det gjelder strategisk samhandling er bildet noe mer fragmentert enn for andre dimensjoner, og det er tendens til en klynge i Lofoten, der bønder som driver videreforedling står sentralt. Dette tyder på at det er potensial for bedre samarbeid, samtidig som andre regioner kan ha noe å lære av aktørene i Lofoten. Rådgiverapparatets sentrale rolle kan være en styrke, men kan også bidra til stiavhengighet. Det er få koblinger til FoU og andre næringer. Dette kan tyde på at det er lite innovasjonsdrevet forskning og få muligheter for 'spill-overs'. På den annen side er det høy tillit, og ulike typer av entreprenører kommer til syne i nettverkskartene. Viktige utfordringer fremover er å mobilisere disse, rekruttere flere unge, samt tilrettelegge for entreprenørielle oppdagelser der både forvaltning, FoU miljøer, rådgivere og bønder i ulike regioner deltar aktivt og kan dra nytte av smart spesialisering i andre næringer.   Se rapport under "relevante dokumenter".
Top