Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Matproduksjon resulterer i utslipp av klimagasser. I dag utgjør klimagassutslipp fra landbrukssektoren 8,6 prosent av den totale utslipp fra Norge. Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp. Dette innebærer at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, som landbruk er en del av, skal reduseres med 40 % innen 2030. Enterisk metan (CH4) er en betydelig bidragsyter til klimagassutslipp, da det står for nesten halvparten av de totale utslippene fra norsk landbruk.
Gras blir dyrket på hele 2/3 av det dyrka arealet i Norge og grassurfôr er det dominerende grovfôret til drøvtyggerne. Internasjonal forskning viser at å erstatte grovfôr med mer kraftfôr kan være en strategi for å redusere enterisk metanutslipp. Dette er imidlertid ikke aktuell strategi i Norge, fordi nasjonale fôrressurser som grassurfôr er basis i norsk drøvtyggerproduksjon, noe som også ble vektlagt i siste landbruksmelding. Grassurfôr blir produsert på mange ulike måter, noe som resulterer i at det er stor variasjon i botanisk sammensetning, kjemisk sammensetning, fordøyelighet og gjæringsresultat. Dette er egenskaper ved surfôret som kan påvirke enterisk metanutslipp. Det er derfor av avgjørende betydning å kartlegge hvilke egenskaper dette gjelder. Et realistisk mål for prosjektet er å oppnå reduksjon av enterisk CH4-utslipp fra drøvtyggere i størrelsesorden 20 prosent innen 2030, dvs. ca. 430 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette prosjektet vil således bidra til å nå Norges klimamål for 2030.   Lenke: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/298987
Top