SusAn 53 SusSheP Sustainable Sheep Production

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Det overordnete målet for SusShep er å øke bærekraft og lønnsomhet i europeisk saueproduksjon gjennom ulike arbeidspakker
 Kilde:
Forskningsrådet
Prosjektleder:
Ass. Professor Anette Krogenæs
Prosjektnummer:
272338
Søknadstype:
Forskerprosjekt
Prosjektperiode:
2017 - 2020
Tildelt:
2,0 mill.. kr
Midlene er mottatt fra: BIONÆR — Bionæringsprogram
Organisasjon:
UoH-sektor Universiteter NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) FAKULTET FOR VETERINÆRMEDISIN OG BIOVITENSKAP NMBU Veterinærhøgskolen Geografi: Akershus / Ås

Populærvitenskapelig framstilling

Prosjektet SusSheP (Bionærprogrammet) er et samarbeid mellom 4 land: Irland, Skottland, Frankrike og Norge, og går over 3 år fra 1.4.17. Dr. Sean Fair ved University of Limerick er koordinator. I Norge er NMBU prosjekteier og førsteamanuensis Anette Krogenæs, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, prosjektleder. Norsk Sau og Geit (NSG) ved genetiker Inger Anne Boman og avls- og seminsjef Thor Blichfeldt er samarbeidspartner. I tillegg vil Seksjon for småfeforskning i Sandnes med professor Snorre Stuen og teknisk hjelp være involvert i prosjektet i forbindelse med oppstalling og prøvetaking av søyer i forsøk. Det overordnete målet for SusShep er å øke bærekraft og lønnsomhet i europeisk saueproduksjon gjennom ulike arbeidspakker (WPs): 1. Søyers holdbarhet: Identifisere faktorer som påvirker denne, utvikle protokoller for registreringer relatert til holdbarhet, finne faktorer som tidlig predikerer søyers holdbarhet og genetiske forskjeller som kan inkorpores i nasjonale avlsindekser. Her vil NSG studere data fra den norske sauekontrollen som driftes av Animalia. 2. Karakterisere arbeidsinnsats og klimaregnskap (karbon fotavtrykk) under ulike driftssystemer: I Norge skal vi se på effekt av ulikt lammetall. 3. Effekt av saueraser: Det er stor forskjell i fruktbarhet mellom ulike saueraser i samarbeidslandene. I hvert av landene Frankrike, Irland og Norge skal det utføres et klinisk forsøk på totalt 6 saueraser. Det plukket ut 2 raser, én med høy fruktbarhet og én med lav fruktbarhet i hvert land. Norsk kvit sau (NKS) har langt høyere fruktbarhet enn de rasene som brukes i de andre landene. Dette prosjektet vil fokusere på de ulike søyerasene og om bl.a. synkronisering av brunsten, utforming av livmorhalsen og brunstslimets sammensetning vil kunne påvirke fruktbarhetsresultatet. Basert på preliminære forsøk er det planlagt inngående undersøkelser av slim fra livmorhals/skjede; rheologi, proteomics, glycomics, og videre livmorhals morfologi og genekspresjon. I Norge er NKS og pelssau plukket ut pga. stor forskjell i fruktbarhet. Statusrapport fra oppstart 1.4.17: Det ble i april arrangert et oppstartmøte i Limerick for hele prosjektgruppa. Det er avholdt flere telefonmøter i de ulike WPs. WP1: Holdbarhet: Vi har utvekslet informasjon mellom Skottland, Irland og Norge om hvilke data som er tilgjengelig i de forskjellige sauekontrollene. Nå kartlegges de viktigste registrerte årsakene til at søyer utrangeres i de ulike landene. WP2: Karbon fotavtrykk og arbeidsinnsats: Det er spesifisert mer nøyaktig hva slags driftsopplegg vi ønsker hos de norske forsøksvertene. Claire Morgan-Davies vil komme i månedsskiftet oktober/november for å møte forsøksvertene og gi opplæring i det som skal registreres. WP 3: Effekt av saueraser: Anette Krogenæs og Sean Fair har i september vært i Frankrike (INRA) hos Xavier Druart for å standardisere alle undersøkelsene som skal gjøres i WP3. Norge: Planlegging av det kliniske forsøket er gjennomført med protokoller og innkjøp av utstyr. 80 søyer (40 NKS og 40 pelssau) er kjøpt inn fra samme besetning og er oppstallet i Sandnes. Det er ansatt en tekniker på timelønn, Solveig Bårdseth, som skal hjelpe til med søyeforsøket. Det kliniske forsøket starter med synkronisering av søyene 30.9.17.
Top