Stikkord: fangvekster

Miljø- og klimaeffekter av fangvekster

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Erosjon, Karbon og karbonlagring, Klima og miljø, Matjord

Fangvekster sås sammen med korn eller etter tidligkulturer for å ta opp overskudd av næringsstoffer og redusere erosjon. Fangvekster øker karboninnholdet i jorda og reduserer ugrasmengden. Fangvekster har lenge vært anerkjent som et vannmiljøtiltak, og studier tyder på at det også er et aktuelt tiltak for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket.

Les mer

Nitrogen leaching: a crop rotation perspective on the effect of N surplus, field management and use of catch crops

Components of the field nitrogen (N) balance (input and surplus) are often used to predict nitrate leaching from agricultural lands. However, management factors, such as use of catch crops, greatly affect the actual loss and are a key to reduce N leaching. The present study is based on the 4th cycle of a long-term crop rotation experiment in Denmark, and it aims to quantify, from a crop rotation perspective, the influence on N leaching from N input and surplus or management factors.

Les mer

Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Hög växtnäringseffektivitet är viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi här ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Les mer

Top