Stikkord: forurensing

Biochar reduces volatile organic compounds generated during chicken manure composting

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull

The efficiency of biochar for reducing the levels of volatile organic compounds (VOC) was investigated in a composting mixture containing 90% poultry manure and 10% straw (with and without 3% biochar addition) at three different stages of the process. The use of a low application rate of biochar reduced the concentration of VOC during the thermophilic phase.

Les mer

Effects of extreme weather on agricultural production and environment

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Matplanter

The Nordic countries developed in the early and mid 1990’s a common concept of monitoring of environmental effects of agricultural activities. The monitoring set up consists of a number of small representative agricultural dominated catchments within each country. The primary goal of the programmes are to quantify the pollutant losses to surface waters. The monitoring programmes collect data on agricultural management practices (e.g. date of soil ploughing, date of sowing and harvest and fertilizer inputs) and crop yield data down at single field level.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les mer

EPTOCOL – Energy plantations technology on contaminated land

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Karbon og karbonlagring, Matjord

Prosjektet EPTOCOL er et EØS-prosjekt som ser på muligheter for å bruke mykorrhiza i forbindelse med fytoremediering (oprensing av forurenset jord vha. planter) av tungmetall-forurenset jord. Du kan lese mer om prosjektet på lenken ovenfor.

Les mer


Top