Stikkord: kjemiske sprøytemidler

Contribution of organic farming to public goods in Denmark

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Samfunnsutvikling, Økologisk landbruk

The potential contribution of organic farming to the public goods, ‘Nature and Biodiversity’, ‘Environment’, ‘Energy and Climate’, ‘Human Health and Welfare’ and ‘Animal Health and Welfare’ in Denmark is guided and partly secured by the principles and specific requirements of the EU Organic Regulation. However, other factors, such as the production type, farm size, geographical location and—not the least—the management of the farm, also influence the contribution.

Les mer

Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees

Understanding the effects of neonicotinoid insecticides on bees is vital because of reported declines in bee diversity and distribution and the crucial role bees have as pollinators in ecosystems and agriculture. Neonicotinoids are suspected to pose an unacceptable risk to bees, partly because of their systemic uptake in plants, and the European Union has therefore introduced a moratorium on three neonicotinoids as seed coatings in flowering crops that attract bees.

Les mer

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-verktøy. SpotIT koordineres av NIBIO, med partnere fra Norge, Sverige, Litauen, Danmark og Finland.

Les mer

Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten

Det finns fortfarande kunskapsluckor i Sverige kring vilka/vilken av de olika transportvägarna för bekämpningsmedel till vattendragen som har störst betydelse. Förbättrade kunskaper är nödvändiga för att identifiera och implementera lämpliga och kostnadseffektiva motåtgärder. I den här studien undersöktes halterna i bäckvatten, dränering och i ytavrinning i tre små delavrinningsområden med varierande sammansättning av jordarter. Förlusterna skilde avsevärt mellan områdena; högre koncentrationer av ett större antal substanser uppmättes i bäcken i ett område med en stor andel lerjordar än i ett område med en större blandning av jordarter, och förlusterna från det tredje i huvudsak sandiga området var försumbara. Transporten skedde främst via snabba flödesvägar. Förhöjda halter påträffades både i ytavrinning och i dräneringsvatten, men det finns starka skäl att tro att transporten över markytan varit begränsad och att makroporflöde till dräneringen varit den dominerande transportvägen.

Les merTop