Stikkord: meitemark

Studere meitemark i skolehagen

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Matjord

Studier av meitemark kan knyttes til læreplanmål i naturfag, norsk og matematikk. Meitemark har en spennende biologi og er en viktig del av økosystemet både over og under bakken. Dette kan være grunnlag for kunnskap om hva et økosystem er og hvilke abiotiske og biotiske faktorer som inngår i et økosystem i jorda.

Les mer

Soil fertility after 10 years of conservation tillage in organic farming

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Humus, Jordpakking, Matjord, Produksjonsmetoder

It has become commonplace to consider ploughing as an agricultural practice that destroys soil fertility. Organic farmers have traditionally used the plough to till their soil and control weeds. However, there is a growing interest in adopting tillage practices without ploughing to preserve long-term soil fertility and in the hope, subsequently, of increasing crop yields. The aim of this paper is to assess if conservation tillage treatments in organic farming did in fact improve long-term soil fertility, wheat rooting and yield in a long term field experiment (2004–2015).

Les mer

A Gardener’s Influence on Urban Soil Quality

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Matjord, Urbant landbruk

Gardens are hot spots for urban biodiversity and provide habitats for many plant and animal species, both above- and below-ground. Furthermore, gardens provide a wide range of ecosystem services, including carbon (C) storage and nutrient cycling. Although the soil is the foundation of sustainable gardens providing those ecosystem services, very little is known about the consequences of garden management on soil quality.

Les mer

Effects of agricultural management practices on soil quality: A review of long-term experiments for Europe and China

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Matjord, Produksjonsmetoder

In this paper we present effects of four paired agricultural management practices (organic matter (OM) addition versus no organic matter input, no-tillage (NT) versus conventional tillage, crop rotation versus monoculture, and organic agriculture versus conventional agriculture) on five key soil quality indicators, i.e., soil organic matter (SOM) content, pH, aggregate stability, earthworms (numbers) and crop yield.

Les mer

Root traits and root biomass allocation impact how wheat genotypes respond to organic amendments and earthworms

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Jordbiologi, Korn

Plant-soil biological interactions are increasingly recognized as a key feature of agroecosystems, promoting both crop and soil health. However, the effectiveness of plant-soil synergies is likely modulated by both root system characteristics and soil management impacts on soil biological communities.

Les mer

Proximal Soil Sensing – A Contribution for Species Habitat Distribution Modelling of Earthworms in Agricultural Soils?

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Humus, Jordbiologi, Matjord

Earthworms are important for maintaining soil ecosystem functioning and serve as indicators of soil fertility. However, detection of earthworms is time-consuming, which hinders the assessment of earthworm abundances with high sampling density over entire fields. Recent developments of mobile terrestrial sensor platforms for proximal soil sensing (PSS) provided new tools for collecting dense spatial information of soils using various sensing principles. Yet, the potential of PSS for assessing earthworm habitats is largely unexplored. This study investigates whether PSS data contribute to the spatial prediction of earthworm abundances in species distribution models of agricultural soils.

Les mer

Rice Yield and the Fate of Fertilizer Nitrogen as Affected by Addition of Earthworm Casts Collected from Oilseed Rape Fields: A Pot Experiment

The mechanism associated with improvement of soil nutritional status by oilseed rape crop, leading to better performance of rice crop, in rice-oilseed rape cropping systems is little known. The present study was aimed to test the hypothesis that earthworm casts produced during oilseed rape-growing season have positive effects on grain yield and fertilizer nitrogen (N) utilization in the subsequent flooded rice crop.

Les mer


Matjordas økosystem

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Humus, Jordbiologi, Matjord

Et yrende liv rundt planterøtter, i veggene på meitemarkganger og rundt organisk materiale i jord er positivt. Hvem gjør egentlig hva i matjorda? Resultater fra forskning på samspill og samhandling i jord ser ut til å viske ut de antatt klare grensene mellom produsenter og konsumenter av organisk materiale i jorda. Bakterier, sopp, smådyr og meitemark er viktige konsumenter i matjordas økosystem, men er de også viktige produsenter av humus og andre organiske stoffer?

Les mer

Organisk materiale i jord – fra stoff til økosystem

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Humus, Jordbiologi, Matjord

Innholdet av organisk materiale i jord, og da særlig karbonet i dette, har en sentral plass i debatten om klimaendringer og karbonlagring i jord. Det er imidlertid ikke en entydig forståelse av hva det organiske materialet er, hvordan det dannes og brukes. Her gis noen smakebiter på hvordan begrepene organisk materiale og humus er brukt gjennom historien. Videre diskuters hvordan organisk materiale og humus kan sees på i en økologisk sammenheng, basert på forskning innen flere ulike fagfelt.

Les mer


Jordstruktur, organisk materiale og meitemarkaktivitet i en sammenlikning av ulike dyrkingssystemer med kontrasterende jordbearbeiding og gjødsling

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Husdyr, Jordbiologi, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder, Storfe

For å kunne vurdere langsiktige effekter på produktivitet, miljøkonsekvenser og jordas fruktbarhet av kontrasterende jordbrukspraksis, ble seks dyrkingssystemer, alt fra konvensjonell dyrkbar jord uten husdyr til økologisk blandet melkeproduksjon med få dyrkede avlinger, sammenlignet siden 1989 på leirjord

Les merBiomarkører for påvisning av forurensnings-effekter på meitemark 1995-1999

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Jordbiologi, Matjord

Prosjektet skal utarbeide egnede biomarkører som forurensningsindikatorer i meitemark ved hjelp av celle- og molekylærbiologiske teknikker. Målet er å utvikle biomarkører i meitemark som f.eks. lysosomal fragilitet og DNA-skader, og testene skal prøves ut for anvendbarhet og relevans for ulike meitemarkarter og ulike kjemiske stoffer, som tungmetaller, PAH-forbindelser og pesticider.

Les merForskjeller i artsmangfold mellom økologiske gårdsbruk og konvensjonelle gårdsbruk

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Insekter, Jordbiologi, Økologisk landbruk

I denne studien rapporteres effektene av økologisk landbruk på artsmangfoldet på landområdene, gårdene og regionene, ved prøvetakning av plantene, mark, edderkopper og bier på 1470 landområder ved 205 tilfeldig utvalgte økologiske og ikke-økologiske gårder i 12 europeiske og afrikanske regioner.

Les mer

Top