Stikkord: Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU

En ny innovativt hållbar IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i fruktodlingar

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Frukt, Matplanter, Plantevern og plantehelse

The use in horticulture of neonicotinoid insecticides is under debate at the European level due to their toxic side effects on natural enemies and pollinators. Alternatives need to be developed to provide efficient and sustainable control of economic important pest such as aphids. In this project we will set-up an IPM tool to enhance the biological control of aphids in fruit crops in Sweden.

Les mer


Parasitövervakning

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Kjøtt, Sau

Svensk ekologisk lammproduktion kännetecknas av höga krav på djurskydd och låg användning av läkemedel. Det är emellertid också känt att det är svårt att bedriva betesbaserad ekologisk lammproduktion utan att avmaska djuren. Erfarenheter från svenska gårdar visar att mag- och tarmparasiter kan orsaka allvarliga sjukdomar hos får som är svåra att kontrollera utan läkemedelsanvändning.Hur man effektivt ska övervaka och bekämpa parasiter i svensk ekologisk lammproduktion av idag är till stor del ett outforskat område. 

Les mer

Kycklinghybrider

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fjørfe, Husdyr

De långsamväxande hybriderna visar stor variation i produktion, beteende, hälsa och användning av uterastgården. Variationen är en försvårande omständighet som lantbrukarna behöver strategier för att hantera. Vårt övergripande syfte är att bidra med ny kunskap för att öka hållbarheten i den svenska ekologiska kycklingproduktionen.

Les mer

Kompakt fullfoder

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fôr, Husdyr, Storfe

Fullfoderblandningar till mjölkkor innebär att alla fodermedel, både ensilage och kraftfoder utfodras i en blandning på foderbordet. Fullfoder kan vara fördelaktigt i ekologiska mjölkkobesättningar då det underlättar utnyttjandet av gårdsodlade proteinfoder som ofta är stärkelserika och därför kan förorsaka störningar i våmmiljön när de utfodras separat.

Les mer

Svenska ekologiska linser

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter

Detta projekt ska utforska möjligheter att öka den svenska ekologiska produktionen av linser. Linser uppskattas av många konsumenter som nyttiga, goda och lätta att tillaga, men huvudparten av de linser som konsumeras i Sverige idag är importerade.

Les mer

Åkerböna

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse

Ökad kunskap om vinster, skötsel och underliggande ekologi av ekosystemtjänster så som pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet – så kallad ekologisk intensifiering.

Les mer

Fleråriga ogräs

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Flerårige planter, Grønnsaker, Matplanter, Ugress

En av de största utmaningarna i ekologisk växtproduktion är att långsiktigt kunna kontrollera populationer av fleråriga ogräs, främst kvickrot, åkertistel och åkermolke. Tidigare forskning har visat att dessa arter är mest känsliga för mekanisk ogräskontroll när deras underjordiska reserver har nått ett minimum, den sk. kompensationspunkten.

Les mer

Mjöldagg på växthusgurka

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Den mest odlade växthusgrödan i Sverige är gurka. Den ekologiska produktionen av gurka är dock mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg (CPM), en sjukdom som orsakar svåra skördeförluster. Det är mycket svårt att bekämpa CPM utan fungicider och bekämpningen in konventionell odling har blivit allt svårare på grund av att mjöldaggs-svampen utvecklar resistens mot bekämpningsmedlen.

Les mer

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Frukt, Matplanter, Plantevern og plantehelse

I rapporten fokuserar vi på de växtskyddsmedel, både biologiska och kemiska medel, som används i Sverige i ekologisk produktion. Syftet med sam- manställningen är att sprida kunskap om vilka medel som används, användningens omfattning samt risker för hälsa och miljö. Med denna kunskap som underlag vill vi belysa behovet av effektiva växtskyddsmedel i vissa grödor och ge en framåt- blick över behov av framtida åtgärder och forsk- ning för att få ett mer effektivt växtskydd i eko- logiska system som samtidigt bidrar till en hållbar produktion.

Les mer

Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Potet

Syftet med projektet är att genom att vidmakthålla ”lägsta rimliga nivå” samt implementera storskalig marköranvändning vid det befintliga växtförädlingsprogrammet för potatis vid SLU Alnarp förbättra möjligheterna att ta fram nya matpotatissorter med uthållig resistens mot bladmögel/brunröta och därmed bidra till möjligheterna att minska användningen av fungicider alternativt kunna odla sorterna ekologiskt. Programmet har getts möjlighet att utformas till sin nuvarande nivå tack vare medel från SLF 2013–2014.

Les mer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering

Målsättningen är att bygga ett lättanvänt web-baserat verktyg som kan användas inom rådgivningen. Projektet fokuserar på konceptutveckling och utvärdering av effekten av olika odlingssystem och skötselåtgärder på bördighet och kolinlagring, baserat på data från långliggande fältförsök i Sverige. Den vetenskapliga bakgrunden lagras i en kunskapsbank och används för att göra en ny kalibrering av kolbalansmodellen ICBM, som vi har utvecklat vid SLU. Forskningen och utvecklingen utförs i nära samarbete mellan SLU och ”Greppa Näringen”, det största rådgivningsprogrammet i Sverige, som stöds av Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt andra intressenter inom jordbrukssektorn. Resultaten kommer att fylla ett behov för rådgivningen; de kommer att underlätta beräkningar av långsiktiga effekter på markbördighet och klimatpåverkan på enskilda gårdar, men de kan också användas av den svenska klimatrapporteringen. Projektet kommer också att gynna internationellt samarbete.

Les mer

Pollinering i jordbruksgrödor

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Insekter, Pollinerende insekter

Vi undersökte insektspollineringens betydelse för höstrapsskörden i två typer av experiment, ett landskapsexperiment i Sverige och ett burförsök i Italien. Vi såg att skörden ökade med 11 % när honungsbin placerades ut i skånska höstrapsfält, men bara i linjesorter. I motsats till förväntningen att hybridsorter ska ge högre skörd än linjesorter, visade resultaten att linjesorter gav 9 % högre skörd än hybridsorter när det fanns honungsbin närvarande. I burförsök fick vi liknande resultat, skörden i linjesorter ökade med 19 % i linjesorter som besöktes av pollinerande insekter, men inte i hybridsorter. För att sorternas skördepotential ska mätas under optimala förhållanden i sortprovningen, föreslår vi därför att pollinerande insekter bör finnas tillgängliga under rapsblomningen. En screening av tillgängliga rapssorters behov av insektspollinering bör göras för att odlare ska kunna välja en sort som passar sina förhållanden.

Les mer

Nya rön om kalkning för högre skördar i sockerbetor

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

Nya resultat från forskning på NBR tyder på att kalkning av jordar med pH högre än 7,0 ger signifikanta skördeökningar i sockerbetor. Vi vill i detta projektförslag gå vidare och ta fram resultat för långsiktiga effekter i dessa befintliga försök. En viktig frågeställning är om skördeökningen även finns i växtföljdsomlopp 2 efter kalkning. Även hur pH, koncentration av kalcium och andra jordfaktorer förändras 2,5 och 3,5 år efter kalkning på olika jordtyper och med olika bearbetning. Av betydelse är även om minskningen av Aphanomyces (rotbrand) efter kalkning är bestående.

Les mer

Ökad produktivitet i växtföljden genom kalkning – effekt på sockerbetor

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matjord, Matplanter

Kalkning har i en undersökning vid NBR visat sig kunna vara ett viktigt verktyg för att höja produktiviteten i sockerbetor även på jordar utan kalkbehov. Målet med detta projekt är att verifiera de nyligen framtagna resultaten om skördeeffekter i sockerbetor samt att koppla dem till de faktorer som kan ha betydelse för att förklara denna skördeökningen. Det innebär att ett flertal faktorer, bl a markfysik och struktur, kommer att undersökas i det nya projektet samt fortsatta studier av växtnäringsfrågor.

Les mer

Inverkan av såtidpunkt och utsädesmängd på avkastningen hos aktuella typsorter av höstvete

| Type artikkel:

Kategori: Korn, Matplanter

Winter wheat harvests shows large variations over the years, and for the optimal plant population in the spring sowing time, stand establishment and winter survival is crucial. We want to examine the relation between sowing time, seed rate and temperature, and how it affects winter wheat crop development in two different modern types of varieties of winter wheat.

Les mer

Underlag för nya kaliumrekommendationer till svensk potatisproduktion

| Type artikkel:

Kategori: Gjødsel, Grønnsaker, Kalium, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

The aim of this research proposal is to support well-founded potassium recommendations for Swedish table potatoes. The main issue today is that the recommendations are based on a few old experiments which were carried out with old management practices. There is a general practice among Swedish farmers to supplying more K than the potato plant needs for optimal growth in order to avoid quality issues.

Les mer

Golvunderlagets inverkan på kornas gång

| Type artikkel:

Kategori: Husdyr, Storfe

A primary reason for unhealthy legs and claws are unsuitable floor properties in dairy houses, which may result in slippery floors and slip injuries to cows and mastitis. The hygiene of a floor surface and floor properties affect the cow claw/floor interaction and gait. The aim is to determine an objective measuring methodology that characterises a floor system through gait analysis.

Les mer

Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder

Projektet syftar till att bidra till ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt inom bärodling, genom att utveckla bättre strategier mot rotpatogener i odling av jordgubbar i substrat. Substratodling i tunnel ger högre avkastning än frilandsodling, men är betydligt känsligare för störningar. Rotsjukdomar sprids ofta med infekterat plantmaterial och kan snabbt omintetgöra hela produktionen. Målet är att undersöka substratets hämmande effekt på utveckling av rotsjukdomar i kommersiell odling, utvärdera förekomst av rotpatogener i kommersiell odling, samt följa utveckling av och identifiera grupper av mikroorganismer som kan förbättra effekten av biologiska växtskyddsmedlet Binab Bär och/eller kaliumfosfit.

Les mer


Klimagassutslipp fra svensk melkeproduksjon

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Kategori: Husdyr, Klima og miljø, Melk, Storfe

Av världens totala växthusgasutsläpp orsakade av mänsklig påverkan står matproduktionen uppskattningsvis för 19-29 % och enbart mjölkproduktionen för ca 3 %. Den här avhandlingen har studerat mjölkens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (även kallat mjölkens «carbon footprint» (CF)) med metoden för livscykelanalys (LCA) och systemavgränsningen «vagga till gårdsgrind».

Les mer

Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL)

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Fjørfe, Gris, Husdyr, Kjøtt, Sau, Storfe

ANIWEL skal produsere kunnskap om hvordan matprodusenters oppfyllelse av dyrevernlovens formål kan oppnås. Dyrevernlovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyrene. Loven etablerer således én målsetting for dyrenes velferd («god dyrevelferd») og én målsetting for menneskers holdninger til dyrene («respekt for dyr»). Ettersom lovgivningen er innrettet mot å fremme dyrevelferd gjennom regulering av menneskers atferd, er det nødvendig å anvende samfunnsvitenskapelige metoder og kunnskap for å få innsikt i hvordan de ovennevnte målene kan nås.

Les mer
Top