Towards a Norwegian pork production free of tail biting

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Halebiting er et alvorlig velferdsproblem i svineproduksjon og en økonomisk utfordring for bonden. Halebiting har tidligere ikke vært noe stort problem i norsk svineproduksjon, men de siste årene har Norsvin fått tilbakemeldinger om at halebiting kan være i ferd med å bli en utfordring også i Norge. Hensikten med prosjektet er derfor å redusere frekvensen av halebiting i Norge og i andre land hvor Norsvin har genetikk.
Ettersom halebiting er en kompleks atferd som styres av mange forskjellige faktorer har vi valgt å dele prosjektet i to deler. En del som omfatter driftsstyring og miljø i besetninger og en del på avl og genetikk. I delen som omfatter driftsstyring og miljø skal vi identifisere risikofaktorer i miljøet som påvirker forekomst av halebiting. Dette skal gjøres gjennom storskalaregistrering av besetningsmiljøet i besetninger med mye og lite halebiting. Basert på denne informasjonen skal vi utvikle nye protokoller og veiledere for å forebygge, forutse og håndtere halebiting på besetningsnivå. I den delen som omfatter avl og genetikk skal prosjektet gjøre genetiske analyser av halebiting som egenskap å se nærmere på ulike seleksjonsstrategier for å inkludere halebiting i Norsvins avlsprogrammet. Vi er derfor avhengig av informasjon om halebiting i besetninger og skal registrere forekomst av halebiting på Norsvins rånetest og i bruksbesetninger med krysningsdyr. Vi skal også genotype alle krysningsdyr hvor vi registrerer halebiting for å gjøre det mulig å bruke informasjonen i avlsverdiberegningene senere. Halebiting er en krevende egenskap å registrere fordi den kan være uforutsigbar. I tillegg er det en egenskap som er et samspill mellom to individer, biteren og offeret, og kan være vanskelig å observere. Vi skal derfor undersøke om vi kan finne andre egenskaper som har sammenheng til halebiting, men som er lettere å registrere.   Lenke: https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/282031
Top