Rapporten Utslipp av klimagasser fra jordbrukssektoren i 2012

| Type artikkel: Rapport
Miljødirektoratet kom i 2014 ut med rapporten "Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling". Rapporten er et svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling.

Rapport fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet kom i 2014 ut med rapporten «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling». Rapporten er et svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling. I rapporten er beskrevet drivere for en lavutslippsutvikling, og sektorvise beskrivelser av Norge som lavutslippssamfunn, i lys av hva FNs klimapanels femte hovedrapport sier er nødvendig av utslippsreduksjoner globalt for at man skal være i tråd med togradersmålet.  

Klimagassutslipp fra jordbruket

Kapittel 4.9 i rapporten omhandler utslipp av klimagasser fra jordbrukssektoren. Hvilke utfordringer er spesielle for denne sektoren, og hvordan ser jordbruket ut i lavutslippsamfunnet i 2050? Rapporten legger vekt på hvilke tiltak som kan gjennomføres på kort sikt for å t oss dit vi ønsker å være på lang sikt.
Top