Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

| Type artikkel: Rapport
I rapporten fokuserar vi på de växtskyddsmedel, både biologiska och kemiska medel, som används i Sverige i ekologisk produktion. Syftet med sam- manställningen är att sprida kunskap om vilka medel som används, användningens omfattning samt risker för hälsa och miljö. Med denna kunskap som underlag vill vi belysa behovet av effektiva växtskyddsmedel i vissa grödor och ge en framåt- blick över behov av framtida åtgärder och forsk- ning för att få ett mer effektivt växtskydd i eko- logiska system som samtidigt bidrar till en hållbar produktion.
Av Johan Ascard1, Klara Löfkvist2, Axel Mie3 & Maria Wivstad4 1Jordbruksverket 2Research Institutes of Sweden, RISE 3EPOK, SLU/Karolinska institutet KI 4EPOK, SLU
Det finns ett stort behov av att utveckla både skon- samma och effektiva växtskyddsmetoder i det eko- logiska lantbruket. Det handlar om att arbeta före- byggande med hela odlingssystemet och samtidigt ha tillgång till effektiva kontrollmetoder som kom- plement när det förebyggande arbetet inte räcker för att kontrollera ogräs, sjukdomar och insektsan- grepp. I rapporten fokuserar vi på de växtskyddsmedel, både biologiska och kemiska medel, som används i Sverige i ekologisk produktion. Syftet med sam- manställningen är att sprida kunskap om vilka medel som används, användningens omfattning samt risker för hälsa och miljö. Med denna kunskap som underlag vill vi belysa behovet av effektiva växtskyddsmedel i vissa grödor och ge en framåt- blick över behov av framtida åtgärder och forsk- ning för att få ett mer effektivt växtskydd i eko- logiska system som samtidigt bidrar till en hållbar produktion. I anslutning till arbetet med rapporten arrangerade EPOK en workshop om växtskyddsmedel i eko- logisk produktion med aktörer i branschen vilket gav värdefulla inspel till arbetet och också pekade på behovet av utveckling av fler effektiva växt- skyddsmedel för ekologisk produktion som har låga hälso- och miljörisker. Presentationerna finns tillgängliga på EPOK:s hemsida.
Top