Verktøy for integrert plantevern 2014

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Undersöka underlaget till dagens bekämpningströsklar för viktiga insektsskadegörare och jämför detta med trösklar som används i andra länder (detta görs som en litteraturstudie) och utveckla ett verktyg som tar hänsyn till gårdsspecifika kostnader för bekämpning samt skiftande marknadspriser.

Bakgrunn

Inför det kommande kravet på att tillämpning av integrerat växtskydd blir obligatorisk från och med 2014 (EU direktiv 2009/128/EG) har ett behov av att utveckla beslutsstöd för kemisk bekämpning identifierats. En arbetsgrupp tillsatt av Fältforsks ämneskommitté för växtskydd kom fram till att en nivåhöjning och förbättring av beslutstöd behövs. Därför kan en uppdatering och utveckling av bekämpningströsklar har hög prioritet för integrerat växtskydd. Eftersom bekämpningskostnader varierar mellan gårdar och marknads priser varierar mellan åren ska ett verktyg där användare kan mata in de aktuella värden och beräkna bekämpningströsklar utvecklas.  

Mål

Undersöka underlaget till dagens bekämpningströsklar för viktiga insektsskadegörare och jämför detta med trösklar som används i andra länder (detta görs som en litteraturstudie) och utveckla ett verktyg som tar hänsyn till gårdsspecifika kostnader för bekämpning samt skiftande marknadspriser.
Top