Virkning av økologisk dyrking på tomatkvalitet henger sammen med økt oksidativt stress under fruktutvikling

| Type artikkel: Publisert studie
Økologiske dyrkingssystem antas å utsette plantene for mer stress, og denne studien vil teste hypotesen om at oksidativt stress i plantene er årsak til at man ofte finner mer av ernæringsgunstige forbindelser som C-vitamin og fenolforbindelser i økologiske tomater (antioksidanter).
The Impact of Organic Farming on Quality of Tomatoes Is Associated to Increased Oxidative Stress during Fruit Development  

Hypotese

Økologiske dyrkingssystem antas å utsette plantene for mer stress, og denne studien vil teste hypotesen om at oksidativt stress i plantene er årsak til at man ofte finner mer av ernæringsgunstige forbindelser som C-vitamin og fenolforbindelser i økologiske tomater (antioksidanter). I tillegg til å måle total antioksidantaktivitet, har aktiviten av oksidative stressenzymer som superoksid-dismutase (SOD), katalase og ascorbate peroxidase (APX) blitt målt. Disse er gode indikatorer for oksidativt stress i plantene.  

Metode

Økologisk og konvensjonelt dyrkede tomater ble innsamlet fra lokale produsenter i de nordøstlige deler av Brasil. Gårdene lå i nærhet til hverandre og hadde derfor liknende miljøforhold. Økologisk og konvensjonelt dyrkede tomater ble analysert ved tre ulike modningsstadier: Umoden med grønn farge, fysiologisk moden og høstingsklar med rød farge.  

Funn

Kvalitetsparameterne for økologisk og konvensjonelt dyrkede tomater ble evaluert gjennom tomatenes modningsperiode. Det var betydelige forskjeller i vekst mellom tomatene i de to dyrkingsmetodene. Vekten var ca 40 % høyere i tomater fra konvensjonelt dyrkingssystem. Slike forskjeller kan bl.a. forekomme på grunn av ulik tilgjengelighet av nitrogen. Veksten var redusert i økologisk dyrkede tomater mens titrerbar syre, løselig tørrstoffinnhold og konsentrasjonen av vitamin C var henholdsvis 29 %, 57 % og 55 % høyere enn i konvensjonelt dyrkede tomater analysert ved kommersielt modent høstestadium. Ved samme modningsgrad var det totale innholdet av fenolsyrer i økologisk dyrkede tomater 139 % høyere enn i konvensjonelt dyrkede tomater. Cellemembranbundet lipidperoksidase-aktivitet var 60 % høyere i økologisk dyrkede tomater. SOD –aktiviteten var også dramatisk høyere i de økologisk dyrkede tomatene.  

Konklusjon

Denne studien viser at tomater fra økologisk landbruk har en mindre størrelse og masse enn frukt fra konvensjonelle dyrkingssystemer, men de har også en vesentlig bedre kvalitet i form av høyere konsentrasjoner av fytokjemikalier som vitamin C og totale fenolforbindelser. Våre observasjoner tyder på at, i hvert fall for frukt og grønnsaksproduksjonen, bør ikke bøndene systematisk forsøke å redusere stress for å maksimere avling og frukt størrelse. De bør akseptere et visst nivå av stress som følge av økologisk landbruk med sikte på å forbedre noen aspekter av produktkvalitet. Mer forskning er nødvendig i fremtiden for på den ene siden å bedre forstå sammenhengen mellom stress og oksidativt stress, og på den andre siden oksidativt stress og sekundær metabolisme i frukt. Det er også nødvendig med mer forskning for å forstå de fysiologiske mekanismene bak den positive effekten av økologisk landbruk på fruktkvalitet.
Top